top of page
IMG_0440.jpg
IMG_0440.jpg

Hørsholm Kunstskole 

Hørsholm Kunstskole blev stiftet i 2018 af en flok kreative sjæle, fordi vi synes der var brug for en lokal kunstskole for børn, unge og voksne. Idag har vi adskillige hold og skønne lokaler i Frennehus.

  • Facebook
  • Instagram

Vedtægter 

§ 1

NAVN OG STATUS

Foreningens navn er Hørsholm Kunstskole.

Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune.

 

§ 2

FORMÅL

Foreningens formål er at fremme børn, unge og voksnes læring og fællesskab om kunst gennem undervisning, udstillinger og kurser i kunst samt at skabe aktiviteter, der kan fremme en øget indsigt og glæde ved det kreative. 

 

Kunstskolen ønsker:

  • at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for børn, unge og voksne, som har interesse for og lyst til at arbejde med billedkunst og kunsthåndværk

  • at give eleverne mulighed for at udvikle og anvende et kunstnerisk billedsprog

  • at støtte det lokale miljø omkring skabende billedkunst og kunsthåndværk

  • at samarbejde med og være supplement til folkeskolernes og øvrige institutioners undervisning i billedkunst og kunsthåndværk. 

 

§ 3

INDHOLD

Hørsholm Kunstskole tilbyder undervisning i kunst til børn, unge og voksne.

 

Formålet med undervisningen er:

  • at give mulighed for at lære nyt og komme videre i en kunstnerisk udvikling

  • at give deltagerne mulighed for at arbejde med kunstens forskellige materialer

  • at give deltagerne mulighed for at afprøve forskellige teknikker og udtryksformer

  • at give deltagerne mulighed for at koncentrere sig om og forholde sig i både egne og udvalgte værker fra kunstens verden.

§ 4

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Medlemskab kan opnås af enhver myndig person, der tilslutter sig 

formålet og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemsperioden følger kalenderåret.

Børn der går på et af kunstskolens børnehold vil automatisk indgå som medlem af kunstskolen så snart der betales kursusafgift. (Kontingent i kursusgebyr for første kursus på årsbasis.)
Forældre til disse børn, får mulighed for at repræsentere deres barn/børn pågeneralforsamlingen, og har derfor stemmeret.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen eller ved fravalg af kontingentindbetaling. Udmeldelse kan ske med virkning fra den næste medlemsperiode.

§ 5

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. En formand samt 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år af gangen. 

I lige år vælges en formand samt 2 medlemmer. 

I ulige år vælges 2 medlemmer. 

 

§ 6

BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

 

Bestyrelsen har det økonomiske og administrative ansvar for Hørsholm kunstskole.

Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne 

er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved

dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Der føres beslutningsreferat ved bestyrelsesmøder.

 

§ 7

FORENINGENS ØKONOMI

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. 

Foreningens regnskab føres af den økonomiske ansvarlig i bestyrelsen. 

Foreningens regnskab revideres af foreningens revisor.

 

§ 8

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes hvert år i januar-februar. Indkaldelse til generalforsamling sker på hjemmesiden til medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og 1 revisor. 
7. Eventuelt

 

Forslag,  der  ønskes  behandlet  på  generalforsamlingen, skal være  bestyrelsen  i  hænde  senest  8  dage  før 

generalforsamlingen. 

 

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, som senest 1 måned før generalforsamlingen har indmeldt sig i foreningen og som ikke er i restance med medlemskontingentet. 

 

§ 9

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær  generalforsamling  skal  afholdes,  når  et  flertal  af  bestyrelsen  ønsker  det,  eller  når  1/5  af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen.

 

Indkaldelse fristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 10

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan kun foretages af generalforsamlingen, hvis mindst 2/3 af de fremmøde stemmer derfor. 

Dagsordenen til generalforsamlingen skal i givet fald indeholde forslag til nye vedtægter.

 

§ 11

TEGNINGSRET OG HÆFTELSE

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig økonomiske hæftelse for de økonomiske forpligtigelser, der påhviler foreningen. 

Foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

 

§ 12

OPLØSNING

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. 

Ved opløsning tilfalder alle likvide midler og aktiviteter til en folkeoplysende forening, som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

Kreativitet for sjælen 

bottom of page